இதழ் படிப்பு
ஆங்கில நாளிதழைக் கூட
முழுமையாய்
படித்து விட
முடிகிறது என்னால்.,
.

ஆனால்.,
அவளின்
இதழைப் படிப்பதில்
இன்னும் நான்
Pre-Kg 
தான்...


...

No comments: