பஞ்சு கன்னம்

கொடிய

நஞ்சு கூட
அமிழ்தம் ஆகும்..
அவள்
பஞ்சு போன்ற
கன்னத்தில்
பட்டுத் தெரித்தால்...

-------

No comments: