கீச்சுகள் 2

*
அரசாங்கம் செய்யும் ஒவ்வொரு திட்டங்களும் முடிந்த தேர்தலுக்கா? வரும் தேர்தலுக்கா?

*

வார்த்தைகள் புதிதாக உருவாக்கப்படுவதில்லை.. மாறாக வார்த்தைக் கோர்வைகள்தான் புதிதாக உருவாக்கப்படுகின்றன..       -ரசிப்பதற்காக

*
தமிழ்ப்பற்று குறைவாக இருந்தாலும் தமிழ் வரவு அதிகம் இருந்தாலே நல்லதுதான்..


*
கையில் கைகடிகாரம் கட்டி இருந்தும் அலைபேசியில் மணிபார்க்கும் வினோத பழக்கும்.. - எனக்கு மட்டுமல்ல..........


*
"தீயா" வேலை செய்யறது மட்டும் முக்கியமல்ல.. அதை "நீயா" செய்யனும்.. அதுதான் முக்கியம்..

*

"ம்ம்ம்ம்ம்" என்பது பல நேரங்களில் பல அர்த்தங்களைக் கொண்டதாக இருக்கின்றது..


*********************************************** 

No comments: