மழை விருந்தாளி


வீடு வந்த விருந்தாளிக்கு
வாசல் தாண்ட விருப்பமில்லை

            -இன்றைய மழைNo comments: